U bent hier

  • You are here:
  • Home > Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Waarschuwingsbericht

The onboarding status of your Mollie account could not be determined. Click to configure your Mollie account. This needs to solved before payments can be received using Mollie.

Suppress warnings about Mollie configuration.
 • Uit elke aanvraag van een lidmaatschap ontstaat een offerte met aangepaste en actuele tarieven zoals ze vermeld staan op de website. Tenzij deze offerte binnen de 5 dagen wordt betwist is de aanvrager gebonden om deze offerte te betalen.
   
 • Het lidmaatschap geldt tot het einde van het lopende kalenderjaar na betalingsdatum en wordt automatisch verlengd, tenzij dit uiterlijk 1 maand voor de vervaldatum wordt opgezegd. Dit kan via e-mail aan het bestuur of het secretariaat
   
 • De betaling van het lidgeld geeft het lid recht op volledige toegang tot de website en aan alle voordelen verbonden aan een lidmaatschap. 
   
 • De offertes zijn voor vervaldatum te betalen op de rekeningnummers vermeld op offerte. Vanaf de vervaldatum is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd van 2% op jaarbasis tot de dag van volledige betaling. 
   
 • De vereniging mag betaling eisen van de vervallen en van de lopende lidgelden en bijdragen.
   
 • De info die wordt aangeleverd door derden (dus (aspirant-)leden) via onze site zoals de keuze van de uitgeoefende hulpverleningsvormen, of de beschrijving van hun praktijk, vallen uitdrukkelijk enkel onder hun eigen verantwoordelijkheid en niet onder de verantwoordelijkheid van Naturo vzw.
   
 • Het gebruik van deze website impliceert de uitdrukkelijke aanvaarding van deze algemene voorwaarden.
   
 • Op deze algemene voorwaarden en op alle offertes en tussen onze vereniging en het lid is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. De rechtbanken van het arrondissement van de maatschappelijke zetel waarin de vereniging gevestigd is zijn bevoegd voor elk geschil inzake de geldigheid, totstandkoming, interpretatie, uitvoering en ontbinding van de overeenkomst tussen onze vereniging en het lid, onverminderd het recht van onze vereniging om een andere bevoegde rechtbank aan te wijzen.
(c) 2010-2021 Naturo vzw, wettig erkende beroepsvereniging (Belgisch Staatsblad 25/03/05) - Ondernemingsnummer 0.820.205.967 - Algemene Voorwaarden