Energetische healing

Energetische healing omvat vormen zoals holistic healing, cosmic healing, chakra healing en aurahealing. Deze therapievormen zijn er op gebaseerd dat problemen in het energetisch lichaam zich na verloop van tijd manifesteren in het fysiek lichaam. Door onbalansen in het energetisch lichaam te corrigeren worden problemen op het lichamelijk vlak preventief vermeden.

Het fysieke lichaam kent een ruimer holografisch patroon in het energetisch lichaam. Dit energetische lichaam is als een raamwerk voor het fysieke. Problemen in het energetische lichaam (aura) of in de verbindingen met het fysieke lichaam (chakra's) zullen zich na verloop van tijd fysiek manifesteren. Door onbalansen in het energetisch lichaam te corrigeren vermijden we problemen op het fysieke vlak.

De aura is het energetisch veld rond een persoon en bestaat uit verschillende lagen. De chakras (energiewielen) zijn verbindingspunten tussen het energetisch lichaam en ons fysieke lichaam. Ze liggen op vaste afstanden van mekaar ter hoogte van belangrijke klieren.
Bij energetisch werk is "bewust aanwezig zijn" bij de verstoring belangrijker dan "doen".

(c) 2010-2023 Naturo vzw, wettig erkende beroepsvereniging (Belgisch Staatsblad 25/03/05) - Ondernemingsnummer (BTW BE) 0.820.205.967 - Algemene Voorwaarden

(c) 2010-2023 Naturo asbl, ass. professionnelle légalement reconnue (Moniteur belge 25/03/05) - Numéro d'entreprise (TVA BE) 0.820.205.967 - Conditions générales de vente