Onze Structuur

De algemene vergadering is het hoogste gezagsorgaan. Elk lid is met één stem vertegenwoordigd in de algemene vergadering. Ze kiest de bestuurders en keurt het beleidsplan voor het volgende jaar (voorbereid door de Raad van Bestuur) goed.


organisatie Naturopathica


De Raad van Bestuur (RvB) bestaat uit de bestuurders die werden gekozen door de algemene vergadering. Zij voeren het beleidsplan dat door de algemene vergadering werd goedgekeurd uit, en neemt hiertoe de nodige beslissingen. De Raad van Bestuur moet zich jaarlijks verantwoorden tegenover de leden, en dit gebeurt op de algemene vergadering. 


Het dagelijks bestuur (DB) bestaat uit 4 bestuurders van de Raad van Bestuur. Het dagelijks bestuur staat in voor de dagdagelijkse leiding van de vereniging. Ze verantwoordt haar akties tegenover de Raad van Bestuur.

Uiteraard zijn er veel meer mogelijkheden voor leden om hun stem te laten horen dan enkel in de algemene vergadering.

De Raad van Bestuur wordt namelijk geadviseerd door commissies en werkgroepen.

Commissies en werkgroepen doen dus beleidsvoorbereidend, adviserend werk. Commissies hebben een vaste samenstelling, en werkgroepen een meer dynamische samenstelling. Leden die bereid zijn zich voor een korte of lange periode rond een bepaald thema in te zetten kunnen zich vervoegen in een bestaande werkgroep, of zelf een werkgroep oprichten Neem in dat laatste geval even kontakt op met het secretariaat om uw idee toe te lichten, en dan geven we u de nodige tools op de website om alles in goede banen te leiden.


(c) 2010-2023 Naturo vzw, wettig erkende beroepsvereniging (Belgisch Staatsblad 25/03/05) - Ondernemingsnummer (BTW BE) 0.820.205.967 - Algemene Voorwaarden

(c) 2010-2023 Naturo asbl, ass. professionnelle légalement reconnue (Moniteur belge 25/03/05) - Numéro d'entreprise (TVA BE) 0.820.205.967 - Conditions générales de vente