Bestuur

De volgende personen hebben een bestuursmandaat opgenomen binnen Naturo vzw.

 

                   

                           Wim Van Aelst                                   Jan Camus
                           bestuurder                                         bestuurder

                
 

 

Zij nemen de noodzakelijke beslissingen om de goede werking van de vereniging te verzekeren, rekening houdend met:

- de waarden die we wensen te leven 
- de visie en missie van onze vereniging
- de krijtlijnen die werden uitgezet op de algemene vergadering

(c) 2010-2023 Naturo vzw, wettig erkende beroepsvereniging (Belgisch Staatsblad 25/03/05) - Ondernemingsnummer (BTW BE) 0.820.205.967 - Algemene Voorwaarden

(c) 2010-2023 Naturo asbl, ass. professionnelle légalement reconnue (Moniteur belge 25/03/05) - Numéro d'entreprise (TVA BE) 0.820.205.967 - Conditions générales de vente