Groepsverzekering

Naturo heeft een unieke groepsverzekering kunnen bedingen bij Mercator, die volledig op maat is gemaakt van de activiteiten van onze leden (zie ook 'begeleidingsvormen'). Wanneer u dus als klant bij een naturopaat (lid van Naturo) van de behandeltafel valt en uw voet verstuikt, dan wordt dit gedekt door deze groepspolis.

Voor onze leden zetten we de belangrijkste punten i.v.m. deze groepspolis even op een rij:

- de polis wordt afgesloten door de beroepsvereniging Naturo
- Naturo gaat de verzekering aan en dus is de factor de verzekerde, en ook de verzekeringnemer. Alle leden zijn hierdoor verzekerd, voor zover ze zich houden aan de activiteiten beschreven in onze 'matrix van hulpverleningsvormen'.
- bij schade neemt het lid dus contact op met het secretariaat van Naturo (niet met Mercator)
- briefwisseling inzake verzekering gebeurt tussen Mercator en Naturo
- Naturo verzorgt de briefwisseling met de leden

zie ook ons artikel in de kennisdatabank 'Polis BA Verzekering'.


 

enlightened   Leden kunnen hier de algemene en bijzondere voorwaarden en uitsluitingen van onze groepspolis raadplegen.  enlightened

 


OPGELET !

Beoefent u een hulpverleningsvorm waarvan u niet zeker bent of deze in de matrix is opgenomen, neem dan contact op met het secretariaat. Men zal u dan vragen om uw hulpverleningsvorm te beschrijven volgens een standaard methode (opgelegd door de wetgever). Dit document wordt dan voorgelegd aan detherapiecommissie. Deze kan aan de raad van bestuur vragen om de matrix aan te passen. Matrixaanpassingen worden in principe éénmaal per jaar voorgelegd aan Mercator. Het is dus uitermate belangrijk om ons zo snel mogelijk op de hoogte te houden van 'nieuwe' hulpverleningsvormen.

Trefwoorden: 

(c) 2010-2023 Naturo vzw, wettig erkende beroepsvereniging (Belgisch Staatsblad 25/03/05) - Ondernemingsnummer (BTW BE) 0.820.205.967 - Algemene Voorwaarden

(c) 2010-2023 Naturo asbl, ass. professionnelle légalement reconnue (Moniteur belge 25/03/05) - Numéro d'entreprise (TVA BE) 0.820.205.967 - Conditions générales de vente