Techniques thérapeutiques

Een  naturopaat  hulpverlener kan zich bezighouden met verschillende  natuurlijke vormen  van hulpverlening. Hier vindt u een beknopte beschrijving van de meest courante hulpverleningsvormen, beoefend door onze leden. U ziet telkens de naam van de begeleidingsvorm, met tussen rechte haakjes de bijhorende groep uit de matrix.


Wegens de vele verschillende namen die aan begeleidingsvormen worden gegeven, beperken we ons tot de hoofdgroepen. 

(c) 2010-2023 Naturo vzw, wettig erkende beroepsvereniging (Belgisch Staatsblad 25/03/05) - Ondernemingsnummer (BTW BE) 0.820.205.967 - Algemene Voorwaarden

(c) 2010-2023 Naturo asbl, ass. professionnelle légalement reconnue (Moniteur belge 25/03/05) - Numéro d'entreprise (TVA BE) 0.820.205.967 - Conditions générales de vente