Matrix begeleidingsvormen.

De Complementaire en Alternatieve Methodes in hulpverlening (CAM) benadrukken allen een holistische visie, doch worden om praktische redenen ingedeeld in vier grote groepen.

Om het overzicht te bewaren en een aantal therapieën met gemeenschappelijke kenmerken te kunnen groeperen, hebben we getracht deze in te delen in een matrixstructuur volgens de belangrijkste focus (‘ingangspoort’) van een therapie.

Het vertrekpunt is ‘authentiek leven’. ‘Leven’ roept begrippen op zoals ‘aanvaarding’ (er is wat er is), acceptatie, beleving, ervaring, openheid, vreugde, plezier, zelfverwerkelijking, authenticiteit, zelfkennis, zelfverwerkelijking, … en vele anderen.

Authentiek leven veronderstelt dus :

          o een gezond, open, sterk en soepel fysiek lichaam
          o vrijheid van emotionele ladingen uit het verleden
          o vrijheid van mentale patronen of overtuigingen
          o leven vanuit je spirituele kernwaarde

Elk van deze groepen is vertegenwoordigd binnen NATUROPATHICA.

 

SPIRITUELE THERAPIEËN:

Authentiek leven betekent leven vanuit één of meerdere (spirituele) kernwaardes (liefde, vrijheid, eenvoud, ….) . Het ontdekken van iemands kernwaarde kan helpen om zin en betekenis aan het leven te geven. In tegenstelling tot religieuze waardes ontdekt iemand zijn spirituele waarden zelf.

 

MENTALE THERAPIEËN:
Iedereen leeft met een aantal meer of minder vaststaande overtuigingen of denkpatronen, die iemand al dan niet kunnen beperken. Vaak identificeren mensen zich met bepaalde ‘opgepikte’ denkpatronen, en worden op die manier ‘onvrij’.

 

ENERGETISCHE THERAPIEËN:
Het energetische lichaam (soms ook emotionele lichaam genoemd) bevat niet-zichtbare, vaak nog niet-meetbare, maar door oefening wel waarneembare energetische structuren zoals o.a. een aura (energieveld rond een lichaam), chakras (verbindingen tussen het energetisch en
lichamelijke lichaam), meridianen of nadis (waardoor ki, chi, prana of ‘levensenergie’ stroomt), en emotionele ladingen, die zich als overdreven emoties kunnen tonen. Vele mensen dragen jaren lang oude emotionele lading met zich mee, wat hun belet om in het ‘nu’ werkelijk

vrij te leven

 

LICHAMELIJKE THERAPIEËN:
De naam zelf is duidelijk. Deze therapieën richten zich hoofdzakelijk op de structuur van het lichaam zelf, spieren, botten, gewrichten. Het is evenwel zo dat vele van deze behandelingen eveneens een gunstige invloed uitoefenen op het psychologische vlak.
 

(c) 2010-2023 Naturo vzw, wettig erkende beroepsvereniging (Belgisch Staatsblad 25/03/05) - Ondernemingsnummer (BTW BE) 0.820.205.967 - Algemene Voorwaarden

(c) 2010-2023 Naturo asbl, ass. professionnelle légalement reconnue (Moniteur belge 25/03/05) - Numéro d'entreprise (TVA BE) 0.820.205.967 - Conditions générales de vente